บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนตราสารหนี้ตปท. 6 เดือนชูผลตอบแทน 1.5% ต่อปี เสนอขาย 14-20 ธ.ค.นี้

ผู้ชม

16

บลจ.บัวหลวง ออกกองทุนตราสารหนี้ตปท. 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.5% ต่อปี เสนอขาย 14-20 ธ.ค.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ระบุว่า บริษัทออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 48/16 (BP48/16) ขนาดโครงการ 5 พันล้านบาท อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี โดยเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14-20 ธ.ค.59

โดยกองทุน BP48/16 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน