บลจ.กสิกรไทย ออกกองตราสารหนี้ KFF3MAP อายุ 3 เดือน ชูดบ. 1.6% ต่อปี ขายถึง 26 ธ.ค. นี้

ผู้ชม

8

บลจ.กสิกรไทย ออกกองตราสารหนี้ตปท. KFF3MAP อายุ 3 เดือน ชูดอกเบี้ย 1.6% ต่อปี เสนอขายถึง 26 ธ.ค.นี้ โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานบริหารการลงทุนตารสารหนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หรือ บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า  บลจ.กสิกรไทยเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ประเภทกำหนดอายุโครงการ ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2559 ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน เอพี (KFF3MAP) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.60% ต่อปี  โดยกองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี

โดยกองทุน KFF3MAP ที่มีอายุโครงการ 3 เดือน เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก Bank of China, เงินฝาก  China Construction Bank Corporation และเงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในตราสารหนี้ ICBC Ltd. และพันธบัตรรัฐบาลไทย  โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท 

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค เอ็มพลัส (K-MPLUS) ซึ่งอยู่ในกลุ่มกองทุนรวมตราสารหนี้ ของบลจ.กสิกรไทย