บลจ.กรุงไทย ออกกองตราสารหนี้ KTFF125อายุโครงการ 6 เดือน เสนอขายถึง 27 ธ.ค.นี้

ผู้ชม

25

บลจ.กรุงไทย ออกกองตราสารหนี้ KTFF125 อายุโครงการ 6 เดือน เสนอขายถึงวันที่ 27 ธ.ค.นี้ โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด หรือ บลจ.กรุงไทย เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 125 (KTFF125) เสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 อายุ 6 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทเงินฝากประจำ China Construction Bank Corporation Limited,Emirates NBD PJSC (Singapore Branch) และ Commercial Bank of Qatar อัตราผลตอบแทนของทั้ง 3 สถาบันการเงินเท่ากันอยู่ที่ 1.85%ต่อปี ส่วนเงินฝากประจำ Ahli Bank QSC อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 1.90% ต่อปี และเงินฝากประจำ First Gulf Bank PJSC อัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 1.80% ต่อปี

โดยสัดส่วนการลงทุนสถาบันการเงินละ 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนมีค่าใช้จ่ายประมาณ 0.25% ต่อปี ดังนั้น ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนประมาณ 1.60% ต่อปี ซึ่งกองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ทั้งนี้ หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้