บลจ.บัวหลวง ออกกองบัวหลวงธนสารพลัส 1/17ชูผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขาย 6-13 ม.ค.59

ผู้ชม

23

บลจ.บัวหลวง ออกกองบัวหลวงธนสารพลัส 1/17 ขนาดโครงการ 5,000 ลบ. ชูผลตอบแทน 1.50% ต่อปี เสนอขาย 6-13 ม.ค.59

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง ระบุว่า บริษัท เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/17ระหว่างวันที่ IPO 6-13 ม.ค. 2560 สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/17 (BP1/17) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 1/17 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ