จับตา 8 หุ้น มีสิทธิ์ไดลูท หลังหุ้นลูกเข้าเทรด

จับตา 8 หุ้น มีสิทธิ์ไดลูท หลังหุ้นลูกเข้าเทรด

“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่จะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. เป็นต้นไป เนื่องจากหุ้นเพิ่มทุนที่เพิ่มเข้ามานั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้ราคาหุ้นไดลูทสูง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เพิ่มเข้ามาว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหน หรือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหุ้นจดทะเบียน สำหรับบจ.ที่จะมีหุ้นเพิ่มทุนเข้าซื้อขายในพรุ่งนี้มี 8 บริษัทดังนี้

1. บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 5,936,957,115 หุ้น ทุนเดิม 2,968,478,557.50 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 323,828,767 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 3,130,392,941 บาท หุ้นสามัญ 6,260,785,882 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JAS-W3) 294,122,417 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 323,828,767 หุ้นอัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1.101ราคาใช้สิทธิ 3.904 บาท/หุ้นวันใช้สิทธิ 30 ธ.ค. 2559วันที่เริ่มซื้อขาย 12 ม.ค. 2560

 

2. บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TFD มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 1,283,501,405 หุ้น ทุนเดิม 1,283,501,405 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 347,414,483 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 1,630,915,888 บาท หุ้นสามัญ 1,630,915,888 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 347,414,483 หุ้น (กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559และรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่  24 พฤศจิกายน 2559) อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่) 3.34 : 1 ราคาจองซื้อ 2 บาท/หุ้น วันจองซื้อและชำระเงิน วันที่ 13 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2559 วันที่เริ่มซื้อขาย 12 ม.ค. 2560

 

3. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 11,934,879,312 หุ้น ทุนเดิม 47,739,517,248 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 75,000 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 47,739,817,248 บาท หุ้นสามัญ 11,934,954,312 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 4 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (BTS-W3) จำนวน 75,000 หน่วยแปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 75,000 หุ้นอัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1ราคาใช้สิทธิ 12 บาท/หุ้นวันใช้สิทธิ 30 ธ.ค. 2559วันที่เริ่มซื้อขาย 12 ม.ค. 2560

 

4. บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MOONG มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 145,832,431 หุ้น ทุนเดิม 145,832,431บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 10,887,443 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 156,719,874 บาท หุ้นสามัญ 156,719,874 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W) จำนวน 124,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 124,000 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ 3.80 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 ธ.ค. 2559

อีกทั้งจัดสรรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MOONG-W1) จำนวน 10,698,615 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,763,443 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1.00606 ราคาใช้สิทธิ 1บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 ธ.ค. 2559วันที่เริ่มซื้อขาย 12 ม.ค. 2560

 

5. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) หรือ XO มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 175,410,745 หุ้น ทุนเดิม 350,821,490 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 8,600 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 175,415,045 บาท หุ้นสามัญ 350,830,090 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (XO-W1) จำนวน 8,600 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,600 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ 4 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 ธ.ค.59

 

6. บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ PPS มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 479,999,892 หุ้น ทุนเดิม 119,999,973 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 29,586,417 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 127,396,577.25 บาท หุ้นสามัญ 509,586,309 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPS-W1) จำนวน 29,586,417 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 29,586,417 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ 0.40 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 ธ.ค.59

 

7. บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) หรือ PPM มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 400,000,500 หุ้น ทุนเดิม 200,000,250 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 335,733 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 200,168,116.50 บาท หุ้นสามัญ 400,336,233 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PPM-W1) จำนวน 166,700 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 335,733 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 2.014 ราคาใช้สิทธิ 3.477 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 30 ธ.ค.59

 

8. บริษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMC มีการเริ่มซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจากจำนวนหุ้นสามัญ 364,078,675 หุ้น ทุนเดิม 364,078,675 บาท และมีจำนวนหุ้นเพิ่มทุนใหม่หุ้นสามัญ 6,250 หุ้น

ทั้งนี้ส่งผลให้มีทุนใหม่ 364,084,925 บาท หุ้นสามัญ 364,084,925 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น จัดสรรเพื่อการการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (TMC-W1) จำนวน 6,250 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,250 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 1.50 บาท/หุ้น วันใช้สิทธิ 27 ธ.ค.59