บลจ.บัวหลวง จ่อปันผล 2 กองทุนพร้อมกัน 14 มี.ค.60

บลจ.บัวหลวง จ่อปันผล 2 กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF และ JASIF กำหนดจ่ายพร้อมกันวันที่ 14 มี.ค.60

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ Deputy Managing Director, Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด หรือ บลจ.บัวหลวง เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุนได้ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 2 กองทุน คือ BTSGIF และ JASIF จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดย BTSGIF เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.188 บาท

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 10 มีนาคม 2560  ส่วน JASIF เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ BTSGIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของประเทศไทย มีการลงทุนในรายได้ค่าโดยสารสุทธิที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลัก ซึ่งประกอบด้วย 2 สาย (หมอชิต – อ่อนนุช และสะพานตากสิน – สนามกีฬาแห่งชาติ) มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.5 กม. และมีอายุสัมปทานถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน BTSGIF มีการประกาศจ่ายปันผลถึงครั้งล่าสุดนี้รวม 15 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 2.442 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีการจ่ายคืนเงินลดทุนทั้งสิ้น 3 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 0.189 บาทต่อหน่วยลงทุน รวมเป็นเงินจ่ายคืนผู้ลงทุนทั้งสิ้น 2.631 บาทต่อหน่วยลงทุน นับตั้งแต่กองทุนเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 เป็นต้นมา

สำหรับ JASIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนในเส้นใยแก้วนำแสง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถให้บริการแบบ Triple Play ในลักษณะ On Demand ได้แก่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VOIP) และบริการชมรายการโทรทัศน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (IPTV) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน JASIF มีการประกาศจ่ายปันผลถึงครั้งล่าสุดนี้รวม 8 ครั้งเป็นจำนวนเงิน 1.64 บาทต่อหน่วยลงทุน และมีการจ่ายคืนเงินลดทุนทั้งสิ้น 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 0.1247 บาทต่อหน่วยลงทุน รวมเป็นเงินจ่ายคืนผู้ลงทุนทั้งสิ้น 1.7647 บาทต่อหน่วยลงทุน นับตั้งแต่กองทุนเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นมา