วัน พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 02:43:29

S11 เข้าร่วมทุน 25% ใน "บ.มดเอส” หวังสร้างรายเพิ่ม ขยายฐานลูกค้า-คู่ค้า

2017-01-11 09:20:00
ผู้เข้าชม : 479 ครั้ง


นางกติกา กุสาวดี เลขานุการบริษัท บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ S11 เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงทุนในบริษัท มดเอส จำกัด จัดตั้งวันที่ 9 มกราคม 2560 แต่ยังไม่ประกอบธุรกิจ อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทดังกล่าวมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1,000,000 บาท ซึ่ง S11 (กับตัวแทนของบริษัท 2 คน ถือหุ้นคนละ 1 หุ้น) ถือหุ้น 25% บริษัท อีฮงมดแดงมอเตอร์ ลิส จำกัด กับตัวแทนถือหุ้น 75%

อนึ่ง ธุรกิจหลักของ บริษัท มดเอส จำกัด คือ 1. ประกอบกิจการเร่งรัดหนี้สิน และสืบทรัพย์บังคับคดี 2. รับซื้อ หรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงิน นิติบุคคล รับซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ หรือผู้ล้มละลาย เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป และให้มีอำนาจว่าจ้าง หรือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์ หรือบริหารสิทธิเรียกร้องหรือกระทำการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์หรือบริหารสิทธิเรียกร้อง รับซื้อมาหรือรับโอนมาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลักของบริษัท เป็นการขยายฐานคู่ค้าและลูกค้าให้มากขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อันจะส่งผลดีให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นเเท็กที่เกี่ยวข้อง

S11

ข่าวที่เกี่ยวข้อง