EXIM BANK ยันปล่อยกู้ CHOW เป็นไปตามเงื่อนไข

EXIM BANK ยันปล่อยกู้ CHOW เป็นไปตามเงื่อนไข

EXIM BANK ยันปล่อยกู้ CHOW ลงทุนโซล่าร์ฟาร์มญี่ปุ่นเป็นไปตามเงื่อนไข พร้อมติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีรายงานข่าวว่า EXIM BANK ให้บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ CHOW นำเงินกู้ไปใช้ชำระคืนตั๋ว B/E นั้น โครงการเงินกู้ของ EXIM BANK มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ CHOW นำไปใช้ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น เป็นไปตามนโยบายของธนาคารในการสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาพลังงานทดแทน

โดยบริษัทต้องมีเอกสาร Invoice และ/หรือใบเสร็จที่เรียกเก็บโดยผู้รับเหมาของโครงการ ประกอบการเบิกกู้ตามความคืบหน้าของโครงการ เพื่อใช้ตรวจสอบว่า บริษัทได้มีการเบิกเงินกู้เพื่อนำไปชำระค่าก่อสร้างของโครงการจริง

ขณะที่ปัจจุบันโครงการลงทุนของ CHOW ยังเป็นไปตามแผนธุรกิจและปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้ได้ครบถ้วน ซึ่ง EXIM BANK ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด หากมีการผิดเงื่อนไข ธนาคารจะพิจารณาดำเนินการตามเหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติของสถาบันการเงินอยู่แล้ว มิได้เกี่ยวข้องกับการสั่งการโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดังนั้น รายงานข่าวที่ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้กำชับว่า หาก CHOW ผิดนัดชำระหนี้ตั๋ว B/E ให้ EXIM BANK หยุดปล่อยกู้ทันทีนั้นจึงไม่เป็นความจริง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา EXIM BANK ได้สนับสนุนเงินกู้ให้แก่บริษัท เชาว์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้กลุ่มบริษัท เชาว์ สตีล จำนวนรวม 9,880 ล้านเยน หรือประมาณ 3,360 ล้านบาท

คำค้น