CPF สานต่อ “โครงการปลดหนี้พนักงาน”

CPF เดินหน้าโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม มุ่งมั่นแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบให้แก่คนงานและพนักงาน

นายพุทธชาติ ไผ่พุทธ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า ซีพีเอฟได้จัดทำโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม เพื่อช่วยปลดหนี้ให้แก่คนงานและพนักงาน  โดยสายธุรกิจสุกร ได้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ( ณ 31 ธันวาคม 2559)  มีจำนวนฟาร์มและโครงการส่งเสริม(ในสายธุรกิจสุกร) ที่เข้าร่วมโครงการปลดหนี้สร้างสุขฯแล้ว จำนวน 38 ฟาร์ม/โครงการ  มีผู้เข้าร่วมโครงการและผ่านการกู้แล้วรวม 239 ราย จำนวนเงินกู้ 27.97 ล้านบาท

“บริษัทต้องการช่วยแก้ปัญหาด้านการเงินให้กับพนักงานที่ประสบปัญหา มีหนี้บัตรเครดิตและหนี้นอกระบบเพราะดอกเบี้ยสูง โดยที่ผ่านมาทางซีพีเอฟได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำให้พนักงานได้กู้ยืม  ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ความร่วมมือและการติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่างกันดีขึ้น เป็นการช่วยเหลือด้านการเงินและเป็นการสร้างพื้นฐานการใช้ชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น” นายพุทธชาติกล่าว

ล่าสุด เมื่อเดือนธันวาคม 2559   บริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ได้ทำบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อบุคคลสำหรับพนักงานในโครงการพิเศษ กับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารจะพิจารณาให้วงเงินกู้ 8 เท่าของรายได้ประจำ  ให้กู้แก่พนักงานที่มีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน

นอกจากนี้ ธนาคารฯ ได้ทำบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อบุคคลสำหรับพนักงานในโครงการพิเศษกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์อีก 9 บริษัทด้วย อาทิ บริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัด บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด บริษัท ไอพีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท แอ๊ดว้านซ์ ฟาร์ม่า จำกัด บริษัท กรุงเทพ เวท ดรัก จำกัด  และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อิน-เอ็กซ จำกัด

ทั้งนี้บริษัทมีการติดตามผลและทำข้อตกลงกับผู้กู้  เพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาสร้างหนี้ซ้ำอีก  โดยในข้อตกลงกำหนดให้ผู้กู้จะต้องนำเงินไปใช้ปลดหนี้ที่มีดอกเบี้ยสูงให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   ไม่ไปสร้างภาระหนี้สินนอกระบบหรือบัตรเครดิตใหม่จนกว่าจะใช้หนี้หมด และเงินส่วนต่างจากการปลดหนี้ (ถ้ามี) ต้องทำการเก็บออม รวมทั้งจด ทำบันทึก รายรับ-รายจ่าย “บัญชีครัวเรือน”  ลด ละ เลิก การดื่มสุราและหวยใต้ดิน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ เช่น การพนัน สิ่งเสพติด ฯลฯ  คณะกรรมการฟาร์มสามารถขอดูสมุดบัญชีเงินเดือนและบัตร ATM ได้

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ดำเนินโครงการปลดหนี้สร้างสุขและส่งเสริมการออม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงให้คนงานและพนักงาน  ช่วยลดภาระดอกเบี้ยจาก 3-20 % ต่อเดือน เนื่องจากพบว่าพนักงานที่มีปัญหาหนี้สิน และไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้สินให้หมดไปได้ด้วยตนเอง ทั้งยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการเงิน บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานให้ดีขึ้น  จากการดำเนินงานโครงการของสายธุรกิจสุกร เมื่อปี 2558 ซึ่งซีพีเอฟทำความร่วมมือทางการเงินกับธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำ  ประสบผลสำเร็จจึงต่อยอดทำต่อเนื่องมาถึงปี 2559 และปัจจุบันยังดำเนินการช่วยเหลือพนักงานต่อไป

คำค้น