“กลุ่มเกียรตินาคิน”ลุยเพิ่มทุน AQ รอบ2 ระดมได้ 3.6 พันลบ.ใช้หนี้ KTB

"กลุ่มเกียรตินาคิน" ลุยเพิ่มทุน AQ รอบ2 ระดมได้ 3.63 พันลบ. เตรียมใช้หนี้ KTB และเป็นทุนสำรองพัฒนาขยายธุรกิจ

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ AQ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ที่ราคา 0.05 บาทต่อหุ้น ขณะที่บริษัทสามารถจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP ครั้งนี้ได้อีกจำนวนรวมทั้งสิ้น 38,500,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งหมด1,925,000,000.00 บาท มีกำหนดระยะเวลาชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนภายใน 3 วันทำการแรกหลังจากวันที่คณะกรรมการมีมติจัดสรรและกำหนดราคาหุ้น คือชำระเงินภายในวันที่ 19 ก.ค.60 โดยมีรายชื่อนักลงทุนดังต่อไปนี้

  1. Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd. จำนวน 17,000,000,000 หุ้น เป็นเงิน 850,000,000.00 บาท
  2. นาย ณทศา เฉลิมเตียรณ จำนวน 8,400,000,000 หุ้น เป็นเงิน 420,000,000.00 บาท
  3. นาง จิรฐา วัธนเวคิน จำนวน 3,900,000,000 หุ้น เป็นเงิน 195,000,000.00 บาท
  4. นาย บวร รุ่งเรืองนวรัตน์ จำนวน 3,300,000,000 หุ้น เป็นเงิน 165,000,000.00 บาท
  5. นาย ชนน วังตาล จำนวน 3,300,000,000 หุ้น เป็นเงิน 165,000,000.00 บาท
  6. พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช จำนวน 2,600,000,000 หุ้น เป็นเงิน 130,000,000.00 บาท

ขณะที่ ในครั้งแรกบริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP ทั้งสิ้นจำนวน 34,140 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 1,707,000,000 บาท โดยได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 ก.ค.60 ที่ผ่านมา จากการออกและเสนอขายสำหรับหุ้นเพิ่มทุน PP ทั้งหมด 100,000 ล้านหุ้น และบริษัทฯ ได้จัดสรรในครั้งนี้อีกจำนวน 38,500 ล้านหุ้น รวมคิดเป็นเงินเพิ่มทุนจำนวน 3,632 ล้านบาท (ครั้งที่ 1 จำนวน 1,707 ล้านบาท และครั้งที่ 2 จำนวน 1,925 ล้านบาท)

ทั้งนี้ AQ ยังระบุเพิ่มเติมอีกว่า จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน PP ทั้ง 2 ครั้งมีนักลงทุนรายใหญ่ให้ความสนใจเข้าร่วมลงทุน อาทิ นายปรินทร์  โลจนะโกสินทร์ จาก PLANB รวมทั้ง น.ส.ฐานุตรา สื่อวีระชัย และนางจิรฐา วัธนเวคิน จากกลุ่มธนาคารเกียรตินาคิน และ กองทุน Zico Allshores Trust(S) Pte,Ltd แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหญ่ที่มีต่อตัวบริษัทฯ ขณะที่ภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้ไปใช้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา และใช้เป็นเงินทุนสำรองในการพัฒนาขยายธุรกิจต่อไป

คำค้น