NOK ร้อนเงินหนัก! เล็งเพิ่มทุน RO รอบสองเป็นเท่าตัว หั่นราคาเหลือ 1.50 บ.

NOK ร้อนเงินหนัก! เล็งเพิ่มทุน RO รอบสองเป็นเท่าตัว ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หั่นราคาเหลือ 1.50 บาท จากรอบที่แล้วเพิ่มทุนที่ราคา 2.40 บาท

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ระบุว่า ที่ประชุมกรรมการบริษัทมีมตินำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 ก.ย.60 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจำนวน 1,135,999,882 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) กำหนดสัดส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สำหรับการเสนอขายในช่วงวันที่ 16-20 ต.ค.60

กำหนดรายรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 28 ก.ย.60 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กันยายน 2560

ทั้งนี้หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน

โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 71,000,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจำนวน 1,207,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,292,249,882 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,499,249,882 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,207,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยก่อนหน้านี้บริษัทได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 625,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท ซึ่งขายได้จำนวน 510,999,882 หุ้น และมีจำนวนหุ้นคงเหลือ 114,000,118 หุ้น เนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ผู้ถือหุ้นใหญ่ 39.2% ไม่ใช้สิทธิเพิ่มทุนในรอบดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 21.57%

ขณะเดียวกันกลุ่มจุฬางกูร ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แทนในสัดส่วน 28.90% โดยนายทวีฉัตร จุฬางกูร ถือหุ้น 15.64% และ นายณัฐพล จุฬางกูร ถือ 13.29% และเมื่อ 27 มิ.ย.60 นายณัฐพล ได้ซื้อหุ้น NOK อีกจำนวน 0.39% รวมถือ 20.15%

อนึ่ง ราคาหุ้นเพิ่มทุนในรอบนี้ที่ 1.50 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาเพิ่มทุนครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.40 บาท เป็นจำนวน 0.90 บาท หรือคิดเป็น 37.50%

คำค้น