“ธ.ไทยเครดิตฯ”จับมือ”ไทยประกันสุขภาพ”เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่

"ธ.ไทยเครดิตฯ"จับมือ"ไทยประกันสุขภาพ"เปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ "ประกันภัยโรคมะเร็ง" คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท อัตราเบี้ยเริ่มต้น 999 บาท/ปี-"ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล" คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท อัตราเบี้ยเริ่มต้น 750 บาท/ปี

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Safety) ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 999 บาทต่อปี

รวมทั้งประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Accident Safety) ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) จากอุบัติเหตุทั่วไป จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 750 บาทต่อปี รับประกันภัยโดย บมจ.ไทยประกันสุขภาพ