EA ร่วมสัมมนาเทคโนโลยีพลังงาน 4.0

EA ร่วมสัมมนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน ยุค Energy 4.0 “Create The Future Energy อนาคตพลังงานไทย 4.0” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

คุณสมโภชน์ อาหุนัย (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ได้เข้าร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ยุค Energy 4.0 ในงานสัมมนา “Create The Future Energy อนาคตพลังงานไทย 4.0” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กองบรรณาธิการฐานเศรษฐกิจ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

โดยมีศูนย์เอ็มเท็ค สวทช. บีโอไอและ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นด้วย ทั้งนี้ทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องกันว่า เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน และยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาพลังงานที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐาน ตามนโยบายEnergy 4.0 และเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงาน ลดต้นทุน ลดการสูญเสีย ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกคนดีขึ้น จึงเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตน่าจับตาและได้รับการส่งเสริมอย่างยิ่