SCBAM ขายกองหุ้นธรรมาภิบาลไทย ถึง 18 ก.ย.นี้

SCBAM ขายกองหุ้นธรรมาภิบาลไทย ถึง 18 ก.ย.นี้ เน้นลงทุน บจ.ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายสมิทธ์  พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นธรรมาภิบาลไทย (SCBTHAICG) จากการเข้าร่วมโครงการกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งจะเน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญ 3 ด้านคือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment,Social, Governance หรือ ESG) โดยมีมูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 12-18 ก.ย.60 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

ทั้งนี้กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นธรรมาภิบาลไทย มีกรอบลงทุนที่จะลงทุนในกลุ่มหุ้น THAI CG  ที่ผ่านการคัดกรองแล้วจำนวน 123 บริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) คะแนน 4 ดาวขึ้นไป และกลุ่มหุ้นที่ผ่านการรับรองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  ตามที่คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ในการลงทุนของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ณ วันที่ 31 ก.ค.60

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหุ้น THAI CG ที่อยู่ในหุ้นกลุ่ม THAI ESG จากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดย คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Thailand sustainability Investment ) และสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำการประเมินหุ้นยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอีกด้วย

ขณะที่ผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตการลงทุน 30-50 บริษัท จากกลุ่มดังกล่าว เน้นพิจารณาจากสภาพคล่อง และปัจจัยทางด้านคุณภาพเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการสร้างกำไร ธรรมาภิบาล เป็นต้น ซึ่งจะไม่มีข้อจำกัดทางด้านกลุ่มอุตสาหกรรมในการคัดเลือกหุ้น และจะทำการจัดสรรน้ำหนักการลงทุนให้หุ้นแต่ละตัวในสัดส่วนที่เท่ากัน โดยอาจจะให้น้ำหนักเพิ่มกับหุ้นที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง THAI CG และ THAI ESG ตามดุลยพินิจ

ทั้งนี้ บลจ.ไทยพาณิชย์ มองว่าธีมการลงทุน ESG เป็นหนึ่งในธีมการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable and Responsible Investing – SRI) ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นรูปแบบการลงทุนที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในกลุ่มนักลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการลงทุนในสินทรัพย์อย่างยั่งยืนทั่วโลกเติบโต 25% คิดเป็นมูลค่าเงินกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะนักลงทุนในเอเชียที่เน้นลงทุนในธีม ESG  เป็นอันดับ 1  คิดเป็น 47% ของการลงทุนในสินทรัพย์อย่างยั่งยืนในปี 2016

นอกจากนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่ม ESG ยังให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นทั่วไป  ซึ่งถือเป็นกลุ่มหุ้นที่มีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาวโดยผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่ม ESG (MSCI WORLD ESG Leaders Net Return Index) มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ 85.54% เมื่อเทียบกับหุ้นทั่วไป (MSCI WORLD Net Total Return) อยู่ที่ 67.37% (ที่มา : Bloomberg ณ วันที่ 16 ส.ค. 2560)

สำหรับในประเทศไทยธีมการลงทุน ESG ถือเป็นธีมการลงทุนใหม่ ซึ่งจะเป็นธีมการลงทุนที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าจะเป็นธีมการลงทุนที่ไม่เพียงแต่เน้นลงทุนในธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเท่านั้น แต่ยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างแรงจูงใจและค่านิยมให้กับบริษัทจดทะเบียนหันมายึดหลัก ESG ในการดำเนินธุรกิจ