KTAM รับบริหารกองทุนสำรองฯ แบงก์ชาติ

KTAM ได้รับความไว้วางใจบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแบงก์ชาติ

ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ ประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ลงนามร่วมกับ นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ บลจ.กรุงไทย (KTAM) ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง บริษัทจัดการกองทุนผู้รับฝากทรัพย์สิน และนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธปท. โดยบลจ.กรุงไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอายุสัญญา 3 ปี เมื่อเร็วๆ นี้