TRUE งบฯ Q3 ขาดทุนลดลง 72% เหลือ 691.48 ล้านบาท หลังรายได้รวมโต-ต้นทุนลด

TRUE งบฯ Q3 ขาดทุนลดลง 72% เหลือ 691.48 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 2.54 พันลบ. หลังรายได้รวมโต-ค่าใช้จ่ายลด ขณะที่ช่วง 9 เดือนแรกมีผลขาดทุน 3.08 พันลบ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนขาดทุน 461.37 ลบ.

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/60 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.60 และงวด 9 เดือน 2560 มีผลขาดทุนสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวขาดทุนลดลงเนื่องจากกลุ่มทรู มีรายได้จากการให้บริการโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 24.5 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเติบโตต่อเนื่องของทรูมูฟ เอช

ทั้งนี้กลุ่มทรู รายงานผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ จำนวน 691 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสุทธิจำนวน 2.5 พันล้านบาท ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากกำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายจำนวน 44.07 ล้านบาท

คำค้น