กองKT-CLMVTจ่ายปันผลรอบ2อีก0.50บ.

กองทุน KT-CLMVTจ่ายปันผลรอบ2อีก0.50บาทต่อหน่วย แนะเก็บใส่พอร์ตสร้างโอกาสรับผลตอบแทนดีในระยะยาว

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิดกรุงไทย หุ้น ซีแอลเอ็มวีที (KT-CLMVT-D) ครั้งที่ 2/2560 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 2561 ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ ในปี 2560 กองทุน CLMVT-D รวมจ่ายเงินปันผลแล้วทั้งสิ้น 1.00 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้กองทุน CLMVT มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งประกอบไปด้วย ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย ที่มีการลงทุนหรือรายได้จากประเทศในกลุ่ม CLMV สำหรับผลตอบแทนในอนาคต กองทุนมีโอกาสในการสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เนื่องจากประเทศ CLMV เป็นกลุ่มประเทศชายขอบ หรือ Frontier Countries ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างมาก อีกทั้งเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด มีโครงสร้างประชากรในวัยแรงงานสูง และการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการขยายตัวของชนชั้นกลางและสังคมเมือง

โดยปัจจุบันกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 40 % ของ NAV เนื่องจากกองทุนเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม กระแสเงินลงทุนทั้งในและนอกประเทศ ที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงสร้างประชากรในวัยแรงงาน และการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามการขยายตัวของชนชั้นกลาง และสังคมเมือง โดยรัฐบาลเวียดนามคาดการณ์ว่า ในปี 2561 เศรษฐกิจจะเติบโตที่ประมาณ 6.5-6.7% นอกจากนี้ ยังมีนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทเอกชนหลายแห่งที่รอจังหวะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 1 เดือน อยู่ที่ 8.01% 3 เดือน อยู่ที่ 18.19% และ 6 เดือน อยู่ที่ 18.22% ซึ่งสูงกว่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน(วัดจากผลตอบแทน SET 50% และ MSCI Vietnam Total Return Index 50%) ย้อนหลัง 1 เดือนอยู่ที่ 6.13% 3เดือน อยู่ที่ 16.58% และ 6เดือน อยู่ที่ 18.62% กองทุนดังกล่าวจึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว และเป็นทางเลือกที่ดี ที่จะมีกองทุนดังกล่าวอยู่ในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนแต่ละท่าน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต