BBLAM ออกกองตราสารหนี้ตปท. ขายถึง 12 ม.ค.นี้

BBLAM ออกกองตราสารหนี้ตปท. อายุ 6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.35% ต่อปี ขายถึง 12 ม.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM ระบุว่า บลจ.บัวหลวงออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/18 (BP1/18) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 5-12 ม.ค.61

ทั้งนี้ กองทุน BP1/18 มีขนาดโครงการ 15,000 ล้านบาท อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.35% ต่อปี

โดยกองทุนดังกล่าวเหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วย