Stock News Update : Mid-Day Report – 22 ม.ค.61

รายการจากข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ - Stock News Update : Mid-Day Report ประจำวันที่ 22 ม.ค.61

รายการจากข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ – Stock News Update : Mid-Day Report

เวลา : 12.25 น.

ผู้ดำเนินรายการ : บูรพา สงวนวงศ์ และ อารียานันท์ สัทธรรมสกุล

ติดตาม Kaohoon TV Online ได้ที่

Facebook : kaohoononline – https://www.facebook.com/kaohoononline/

Website : www.kaohoon.com –  https://www.kaohoon.com/

Youtube Channel : ข่าวหุ้นธุรกิจ – https://www.youtube.com/channel/UCng7SkecP68i0uSEwskTg7Q

twitterข่าวหุ้นธุรกิจ – https://twitter.com/kaohoon

Official LINE : @kaohoon