BBLAM ออกกอง BP9/18 สร้างผลตอบแทน 1.15%

BBLAM ออกกองทุนตราสารหนี้ตปท.6 เดือน ชูผลตอบแทน 1.15% ต่อปี ขาย IPO 7-13 มี.ค.

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ออกบัวหลวงธนสารพลัส 9/18 (BP9/18) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.15% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท โดยเสนอขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 7-13 มี.ค.61

สำหรับกองทุน BP9/18 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน