WICE เชิญร่วมฟังการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท

WICE เชิญร่วมฟังการบรรยายสรุปข้อมูลบริษัท ภายในงาน Opportunity Day ณ ห้อง ประชุม 603 ตึก B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมฟังการบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานในหัวข้อเกี่ยวกับ “สรุปผลการดำเนินงานปี 2560 พร้อมทิศทางการดำเนินงานปี 2561” ภายในงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยผู้บริหารของบริษัทที่จะร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการบัญชีการเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศและกรรมการบริหาร WICE

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง ประชุม 603 ตึก B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก

คำค้น