BBLAM เปิดขายกอง BP 14/18 ถึง 22 พ.ค.นี้

BBLAM เปิดขายกองทุนตราสารหนี้ตปท. BP 14/18 อายุ 6 เดือน คาดผลตอบแทน 1.40%  ถึง 22 พ.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง หรือ BBLAM ระบุว่า บลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/18 (BP 14/18) ระหว่างวันที่เปิดขายครั้งแรก (IPO) 16-22 พ.ค. 2561 โดยกองทุน BP 14/18 อายุประมาณ 1 ปี ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 14/18  เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี

อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ