TISCOAM ออกทริกเกอร์ 5 เดือน ตั้งเป้าเลิกกอง 5%

TISCOAM ออกทริกเกอร์ 5 เดือน ตั้งเป้าเลิกกอง 5%

นายสาห์รัช ชัฎสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด หรือ บลจ.ทิสโก้ (TISCOAM) เปิดเผยว่า ในมุมมองของบลจ.ทิสโก้ประเมินว่าการปรับฐานของตลาดหุ้นไทยในระยะนี้หลักๆ มาจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานของตลาดหุ้นไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ในระยะข้างหน้าตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยบวกรออยู่มาก เช่น การลงทุนภาครัฐที่จะเร่งตัวขึ้นในช่วงไตรมาส 3/61 ความชัดเจนของนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกยังขยายตัวดี การบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐ การเมืองมีโอกาสที่จะเลือกตั้งในปี 61 ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนภาคเอกชน อีกทั้ง นักวิเคราะห์ยังปรับเพิ่มประมาณการผลการดำเนินงานในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น ปิโตรเคมี พลังงาน ไอซีที

ทั้งนี้เพื่อเป็นการจับจังหวะการลงทุนให้กับลูกค้า บลจ.ทิสโก้ได้เสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1(TEQT5M1) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) โดยตั้งเป้าหมายเลิกโครงการที่ 5% ภายในระยะเวลา 5 เดือน หรือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากเปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ซึ่งการกำหนดเป้าหมาย 5% ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนของกองทุน ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนแรก

ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก และเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยเปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 14-16 พ.ค. 2561 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

การปรับลดลงของดัชนีหุ้นไทยในระยะนี้มีน้ำหนักมาจากการปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติ โดยมีปัจจัยค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเป็นตัวเร่งให้นักลงทุนต่างชาติเทขายทั้งตลาดหุ้นและตราสารหนี้ แต่บลจ.ทิสโก้ประเมินว่าสถานการณ์ค่าเงินบาทน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น เนื่องจากในช่วงเดือน  พ.ค. – มิ.ย. เป็นช่วงที่นักลงทุนต่างชาติปรับลดพอร์ตลง ประกอบกับ เป็นช่วงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียน

อีกทั้ง บลจ.ทิสโก้มองว่าหลังจากนี้แรงขายของนักลงทุนต่างชาติน่าจะเป็นไปอย่างจำกัด เพราะสัดส่วนการถือครองของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงต่ำสุดในช่วงปี 2559

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยสนับสนุนอยู่มากรวมถึงสภาวะดอกเบี้ยในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำเอื้อต่อการลงทุน ขณะที่ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนโดยส่วนใหญ่ยังคงเติบโตแข็งแกร่ง จึงคาดว่าดัชนีหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นได้ในระยะข้างหน้า” นายสาห์รัชกล่าว

สำหรับกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 เน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดัชนีชี้วัดของกองทุนนี้ คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)  มีมูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท