BBLAM ออกกองตราสารหนี้ตปท.ชูผลตอบแทน 1.5%

BBLAM ออกกองทุนตราสารหนี้ตปท. อายุ 1 ปี ชูผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขาย IPO 13-19 มิ.ย.

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวงออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 18/18 (BP18/18) อายุประมาณ 1 ปี ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท โดยกองทุนเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade เสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 13-19 มิ.ย.61

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี

อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน