BBLAM เปิดขายกองทุน BP23/18 ถึง 7 ส.ค.นี้

BBLAM ออกกองทุนใหม่ BP23/18 ผลตอบแทน 1.4% ต่อปี ขาย 1-7 ส.ค.นี้

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ออกกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 23/18 (BP23/18) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

โดยกองทุน BP23/18 มีอายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.40% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเปิดขายหน่วยลงทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.61

โดยกองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน