บลจ.บีแคป ควัก 53.40 ลบ. ปันผลกอง BMSCITH

บลจ.บีแคป ควัก 53.40 ลบ. ปันผลกอง BMSCITH เคาะจ่าย 16 ส.ค.นี้

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด หรือ BCAP Asset เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งแรกของกองทุนเปิด BCAP MSCI THAILAND ETF (BMSCITH) สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินปันผลพิเศษจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน 2559 – 31 พฤษภาคม 2561 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 0.60 บาทต่อหน่วย

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อรายชื่อในสมุดทะเบียน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (ขึ้น XD วันที่ 25 กรกฎาคม 2561) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นี้ รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นกว่า 53.40 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของกองทุน BMSCITH  นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนวันที่ 2 มิถุนายน 2559 – 30 มิถุนายน 2561 หรือย้อนหลัง 2 ปี กองทุนให้ผลตอบแทนประมาณ 10.6% ต่อปี ทั้งนี้ เป็นผลมาจากกองทุน BMSCITH ซึ่งเป็นกองทุนรวม ETF ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนตามดัชนี MSCI Thailand ex Foreign Board Index โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้กองทุนมีค่าความผันผวนของส่วนต่างระหว่าง ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมและผลตอบแทนดัชนีอ้างอิง (Tracking Error) ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ในระดับต่ำประมาณ 0.05% เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับกองทุนคู่แข่ง ประกอบกับกองทุน BMSCITH  มีสภาพคล่องในการซื้อขายค่อนข้างดี

โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง ทำหน้าที่สร้างสภาพคล่อง (Market Maker) ให้กับกองทุน เมื่อเทียบกับกองทุนอีทีเอฟอื่นๆ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องในการซื้อขายมากนัก ประกอบกับกองทุนอีทีเอฟมีจุดเด่นอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุนต่ำ

ทั้งนี้กองทุน BMSCITH สามารถตอบสนองความต้องการของนักลงทุนได้หลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การออมเงินระยะยาวในหุ้นในประเทศสำหรับนักลงทุนทั่วไป จนถึงการใช้กระจาย

ส่วนความเสี่ยงของหุ้นในพอร์ตและการเก็งกำไรในทิศทางของตลาดในระยะสั้นของนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนในตลาดหุ้นอยู่แล้ว โดยจุดเด่นของที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงตามดัชนีอ้างอิงและมีความคลาดเคลื่อนจากผลตอบแทนดัชนี (Tracking Error) ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม

เรื่องน่าสนใจ