BBLAM เปิดขายกองทุน BP28/18 เน้นลงทุนตปท.

BBLAM เปิดขายกองทุน BP28/18 เน้นลงทุนตปท. ตั้งแต่นี้ - 11 ก.ย.นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 28/18 ระหว่างวันที่ IPO 5-11 ก.ย. 2561

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 28/18 (BP28/18) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

โดยกองทุน BP 28/18 อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ และ / หรือประเทศที่จะลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของตลาดตราสารหนี้ขณะนั้นๆ