BBLAM เปิดขายกองธนสารพลัส 32/18 ถึง 9 ต.ค.นี้

BBLAM เปิดขายกองธนสารพลัส 32/18 เน้นลงทุนในตราสารหนี้-เงินฝากตปท. ถึง 9 ต.ค.นี้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง (BBLAM) ระบุว่า บลจ.บัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 32/18 ((BP32/18) ระหว่างวันที่ IPO 3-9 ต.ค.61 กองทุนอายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.50% ต่อปี ขนาดโครงการ 7,000 ล้านบาท

โดยจะเน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี

อย่างไรก็ตาม เงินลงทุนที่จะนำมาลงทุนในกองทุนนี้ ควรเป็นเงินส่วนที่สามารถลงทุนได้ตามอายุกองทุน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท ที่ราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วยลงทุน