TOP คว้า 2 รางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2018

TOP คว้า 2 รางวัลดีเด่น Thailand Corporate Excellence Awards 2018 ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ 

คุณอธิคม เติบศิริ (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านผู้นำ (LEADERSHIP EXCELLENCE) ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2018 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธี

นอกจากนี้ คุณพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกลยุทธ์องค์กร รับมอบรางวัลดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม (SUSTAINABLE DEVELOPMENT / CSR EXCELLENCE) ซึ่งเป็นปีที่สองที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลดังกล่าว การมอบรางวัลในครั้งนี้จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN) ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

อนึ่ง รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards ตัดสินจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำที่มีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกของประเทศ โดยรางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำมอบแก่องค์กรที่มีวิสัยทัศน์และโครงสร้างการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศ ส่วนรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน / ความรับผิดชอบต่อสังคม มอบแก่องค์กรที่บริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล/ความรับผิดชอบต่อสังคม และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน

คำค้น