KAsset เปิดขาย 3 กองทุนใหม่ ถึง 24 ธ.ค.นี้

KAsset เปิดขายกองตราสารหนี้ตปท.อายุ 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปีช่วง 18-24 ธ.ค.รับผลตอบแทน 1.50-1.90%

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บลจ.กสิกรไทย (KAsset) เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 18-24 ธ.ค.61 จะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน BI (KFF3MBI) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.50% ต่อปี

รวมทั้งกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน GB (KFF6MGB) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.70% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี FQ (KFF1YFQ) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.90% ต่อปี

สำหรับกองทุนที่เปิดเสนอขายในสัปดาห์นี้ประมาณการผลตอบแทนไว้สูงกว่าในรอบก่อนหน้า จึงเป็นโอกาสอันดีต่อการลงทุน โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Commercial Bank of Qatar และบัตรเงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์ รวมถึงจะลงทุนในเงินฝาก Bank of China, เงินฝาก China Construction Bank และเงินฝาก Agricultural Bank of China, ประเทศจีน

นอกจากนี้ยังคาดว่าจะลงทุนในเงินฝาก Abu Dhabi Commercial Bank และเงินฝาก Union National Bank, ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยทั้ง 3 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในภาพรวมยังแข็งแกร่ง สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ในการประชุมวันที่ 18 – 19 ธ.ค.นี้ ซึ่งคาดว่าจะปรับขึ้นอีกเป็น 2.25-2.50% อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว บลจ.กสิกรไทยมองว่าอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้เอเชียยังคงมีความน่าสนใจกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ค่าเงินของประเทศต่างๆ ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ รวมถึงเอเชีย จะอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP และระดับทุนสำรองระหว่างประเทศ จะเห็นว่ามีเสถียรภาพทางการเงินที่แข็งแกร่ง รองรับต่อสถานการณ์เม็ดเงินไหลออกได้ แต่ก็ควรจับตาความผันผวนของค่าเงินเอเชียในระยะสั้นจากนโยบายทางการค้าและอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายทางการเงินของรัฐบาลในเอเชียเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างค่าเงินและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ” นายนาวินกล่าว

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย