CPF สนับสนุนการแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2019”

CPF สนับสนุนการแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2019” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิทย์ 21 เมื่อเร็วๆนี้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โดยนายวรวิทย์ เจนธนากุล อุปนายกคนที่สองและประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร และนางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย ประธานกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี ในสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 “Thailand Accounting Challenge 2019” จัดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยสำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล และสำนักนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านบัญชีการเงินของซีพีเอฟ จัดกิจกรรมแนะนำธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ สมัครฝึกงาน สมัครงาน หรือเข้าร่วมสหกิจศึกษากับบริษัท โดยได้รับการตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิทย์ 21 เมื่อเร็วๆนี้

คำค้น