กกต.แจง 45 พรรคการเมืองผ่านคุณสมบัติแคนดิเดตนายกฯ ไร้พระนาม “ทูลกระหม่อมฯ”

กกต.แจง 45 พรรคการเมืองผ่านคุณสมบัติแคนดิเดตนายกฯ ไร้พระนาม "ทูลกระหม่อมฯ"

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า ที่ประชุม กกต.วันนี้ (11 ก.พ.) พิจารณาประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.)

ทั้งนี้ เนื่องจากพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สำหรับรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน 45 พรรคการเมือง ดังนี้

1.พรรคกรีน –  นายพงศา ชูแนม

2.พรรคกลาง – นายชุมพล ครุฑแก้ว

3.พรรคกสิกรไทย – นายทรรศชล พงษ์ภควัต

4.พรรคคนงานไทย – นายธีระ เจียบุญหยก

5.พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย – นายธนพร ศรียากูล

6.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน – นายปรีดา บุญเพลิง

7.พรรคคลองไทย – นายสายัณห์ อินทรภักดิ์

8.พรรคความหวังใหม่ – นายชิงชัย มงคลธรรม

9.พรรคชาติไทยพัฒนา – น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา

10.พรรคชาติพัฒนา – นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ, นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

11.พรรคชาติพันธุ์ไทย – นายโกวิทย์ จิรชนานนท์, นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์, นายภราดล พรอำนวย

12.พรรคฐานรากไทย – นายบวร ยสินทร, ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล

13.พรรคทางเลือกใหม่ – นายราเชน ตระกูลเวียง

14.พรรคไทยธรรม – นายอโณทัย ดวงดารา

15.พรรคไทยศรีวิไลย์ – นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์, นายณัชพล สุพัฒนะ, น.ส.ภคอร จันทรคณา

16.พรรคประชากรไทย – นายสุมิตร สุนทรเวช, นายคณิศร สมมะลวน

17.พรรคประชาชาติ – นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง, น.ส.ณหทัย ทิวไผ่งาม

18.พรรคประชาธรรมไทย –  นายพิเชษฐ สถิรชวาล, นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

19.พรรคประชาธิปไตยใหม่ – นายสุรทิน พิจารณ์

20.พรรคประชาธิปัตย์ – นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21.พรรคประชานิยม – พ.ต.อ.รวมนคร ทับทิมธงไชย, พล.อ.ต.ยงยุทธ เทพจำนงค์, นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

22.พรรคประชสภิวัฒน์ – นายสมเกียรติ ศรลัมพ์, นางนันทนา สงฆ์ประชา, นายสุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

23.พรรคแผ่นดินธรรม – ร.ท.บรรจบ บรรณรุจิ, นายกรณ์ มีดี

24.พรรคพลเมืองไทย – นายเอกพร รักความสุข

25.พรรคพลังชาติไทย – พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์

26.พรรคพลังท้องถิ่นไท – นายชัชวาลย์ คงอุดม, ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม

27.พรรคพลังไทยดี – นายสาธุ อนุโมทามิ

28.พรรคพลังไทยรักไทย – พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

29.พรรคพลังประชาธิอปไตย – นายพูนพิพัฒน์ นิลรังสี

30.พรรคพลังประชารัฐ – พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

31.พรรคพลังสังคม – นายวิทูรย์ ชลายนนาวิน

32.พรรคพัฒนาประเทศไทย – นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ

33.พรรคเพื่อคนไทย – นายวิทยา อินาลา

34.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ – นายกฤติวัฒน์ กลางชัย

35.พรรคเพื่อไทย – คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายชัยเกษม นิติสิริ

36.พรรคเพื่อธรรม – นางนลินี ทวีสิน

37.พรรคภราดรภาพ – ม.ร.ว.ดำรงดิศ ดิศกุล

38.พรรคภาคีเครือข่ายไทย – นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

39.พรรคภูมิใจไทย – นางอนุทิน ชาญวีรกูล

40.พรรคมหาชน – นายอภิรัต ศิรินาวิน , นายพาลีนี งามพริ้ง, นายสุปกิจ คชเสนี

41.พรรคเศรษฐกิจใหม่ – นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

42.พรรคสยามพัฒนา – นายเอนก พันธุรัตน์

43.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย – นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

44.พรรคเสรีรวมไทย – พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียเวส

45.พรรคอนาคตใหม่ – นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

คำค้น