KTAMขาย2กองทุนตราสารหนี้6เดือนชูยิลด์2.5%พร้อมจ่ายปันผล TLGF0 หน่วยละ 0.0162 บาท

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุน

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุน ได้แก่ เปิดกรุงไทยธนทรัพย์ เอ็นแฮนซท์ 12 (KTSUPB12) เสนอขายวันที่ 21-27 มกราคม 2558 อายุโครงการ 6 เดือน เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ประเภทเงินฝาก Bank of China , เงินฝาก Akbank T.A.S , MTN ออกโดย Turkiye Vakiflar Bankasi TAO และ MTN ออกโดย Turkiye IS Bankasi A.S. ในสัดส่วน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ ในประเทศ ได้แก่ หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารธนชาต ผลตอบแทนประมาณ 2.50% ต่อปี

ส่วนกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น 2 (KTFIX3M2) เสนอขายถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนพันธบัตรภาครัฐในประเทศ 57% ของฒุลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝากธนาคารซีไอบีซี ธนาคารทิสโก้ และธนาคารไอซีบีซี ผลตอบแทนประมาณ 1.85%

สำหรับแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ แต่ตราสารหนี้ระยะยาว 15 ปี ปรับตัวลดลงมากสุด ประมาณ 15bps. ทั้งนี้ ปัจจัยที่ทำให้มีการเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพราะ การคาดการณ์ดอกเบี้ยในประเทศอาจปรับลดลงหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ้อของไทยต่ำมากในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่าตลาดส่วนใหญ่จะมองว่าดอกเบี้ยน่าจะทรงตัว พร้อมทั้งการคาดว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะมีการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในปีนี้ ทำให้มีเงินไหลเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) ครั้งที่ 11 พร้อมลดทุนมูลค่าหน่วยลงทุน ครั้งที่ 10 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 กันยายน -30 พฤศจิกายน 2557 โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1870 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และลดทุนในอัตรา 0.0162 บาทต่อหน่วย จ่ายเงินลดทุนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 กองทุนจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 มกราคม 2558

สำหรับกองทุน TLGF จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยที่สามารถก่อให้เกิดรายได้และใช้เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างรายได้ ในรูปของเงินปันผลและการเติบโตของเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ศูนย์การค้าซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ที่กองทุนรวมลงทุนถือเป็นแหล่งจับจ่ายซื้อของที่ครบวงจร โดยรวมสินค้าจากไฮเปอรมารเก็ตของบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด เข้ากับสินค้าและบริการของผู่เช่ารายอื่น เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก และสถานที่ให้ความบันเทิง โดยที่สินค้าและบริการที่ครบวงจรในศูนย์การค้าแต่ละแห่งสามารถตอบสนองความต้องการของฐานลูกคาที่กวางขวางในทุกกลุ่มอายุ เทสโกโลตัสนำเสนอสินค้าที่จำเป็น ซึ่งรวมถึงอาหารสดหลากหลายประเภท สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟา สินคาที่เกี่ยวกับความบันเทิง เครื่องใช้ในครัวเรือน และเสื้อผ้าที่มีราคาคุ้มค่า ในขณะที่ผู้เชาระยะยาวนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความตองการอันหลากหลายของลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งสาขาเทสโก้โลตัสที่อยู่ภายใต้การบริหารของกองทุน TLGF มีจำนวนทั้งสิ้น 23 สาขา ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด