BBLAM เปิดขายกองทุนใหม่ ชูผลตอบแทน 1.45%

BBLAM เปิดขายกองทุนใหม่ อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 1.45% ต่อปี โดยจะเน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในระดับ Investment grade

1 2 3 97