BBLAM เปิดกองทุน BP7/19 ชูผลตอบแทน 1.75%

BBLAM เปิดกองทุน BP7/19 เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ชูผลตอบแทน 1.75% เสนอขาย 27 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562

1 2 3 4 178