KAsset เปิดขาย 3 กองทุนใหม่ ชูยีลด์สูงสุด 2%

KAsset เปิดขาย 3 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่ อายุ 3 ,6,12 เดือน ชูผลตอบแทน 1.6-2% ถึง 31 พ.ค.นี้

บลจ.วี เปิดกอง WE-CHINA6M ลงทุนหุ้นจีน ตั้งเป้าผลตอบแทน 6%

บลจ.วี เปิดกองทุนใหม่ "WE-CHINA6M" ลงทุนหุ้นจีน ตั้งเป้าผลตอบแทน 6% ใน 6 เดือน เสนอขาย 27-29 พ.ค.2562 ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท

1 2 3 4 182