AMATA ราคาหุ้นร่วงกว่า 50% สะท้อนปัจจัยลบมากแล้วแนะซื้อเป้า 16 บาท

AMATA ราคาหุ้นร่วงกว่า 50% สะท้อนปัจจัยลบมากแล้วแนะซื้อเป้า 16 บาทAMATA ราคาหุ้นร่วงกว่า 50% สะท้อนปัจจัยลบมากแล้วแนะซื้อเป้า 16 บาท

CK ธุรกิจก่อสร้างเดินหน้าต่อเนื่อง-ไม่ขาดแคลนแรงงานแนะซื้อราคาเป้าหมาย 24 บาท

CK ธุรกิจก่อสร้างเดินหน้าต่อเนื่อง-ไม่ขาดแคลนแรงงานแนะซื้อราคาเป้าหมาย 24 บาท

1 2 3 391