ITD เกินคาด! Q1 พลิกขาดทุนกว่า 500 ลบ.

ITD เกินคาด! Q1 พลิกขาดทุนกว่า 500 ลบ.เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 167.48 ล้านบาท เหตุต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง การขายและให้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงวดสามเดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึ้น

1 9,516 9,517 9,518 9,519 9,520 9,806