PREB ปันผลสูง

ผู้ถือหุ้นมีเฮ! เนื่องจากมีการคาดการกันว่า PREB เป็นหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในเรื่องเงินปันผลอย่างมากในช่วงปี 60 คือ รับปันผล 3 ต่อ ได้แก่ เงินปันผลงวดปี 59 ที่จ่าย 1 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผล 6.8% ใกล้ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วในวันที่ 8 พ.ค.60 และจะจ่าย 26 พ.ค.60