“กบข.” ออกแผน “กองทุนอสังหาฯ” เพิ่มทางเลือกลงทุน-บริหารเงินออม

“กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ" (กบข.) ออกแผน “กองทุนอสังหาฯ” เพิ่มทางเลือกลงทุน-บริหารเงินออมให้แก่สมาชิก