การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของพนักงาน

DPIA จะเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนายจ้างในการตรวจสอบความจำเป็น ความเหมาะสม และความได้สัดส่วนในการใช้มาตรการเฝ้าติดตามพฤติกรรมของพนักงานในองค์กร