การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ของผู้เยาว์ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ และมีความยุ่งยากหลายประการ