“BAY” มองปี 63 เงินบาทชะลอแข็งค่า แนะจับตาเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ-เจรจาการค้า

BAY มองปี 63 เงินบาทชะลอแข็งค่า แนะจับตาเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐฯ-เจรจาการค้า กระทบนโยบายการเงินไทย