ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ก.แรงงาน “ลักษณะอันตราย-เจ็บป่วย” ที่นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาเพิ่ม

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศ กระทรวงแรงงาน เรื่อง “ลักษณะอันตราย-เจ็บป่วย” ที่นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่ม

หน้าที่ของนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.62 ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 28 พ.ค.63 มีบทบัญญัติจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ