KAsset ส่งกอง “KAB22A” ลงทุนภูมิภาคเอเชีย

KAsset ส่งกองทุนเปิดเค ฟิกซ์เดท เอเซียน บอนด์ 2022A เน้นลงทุนภูมิภาคเอเชีย หวังผลตอบแทน 2.4-3% ต่อปี เสนอขาย 16-22 ต.ค.นี้

KAsset ส่ง K-USXNDQ-A(A) เพิ่มทางเลือกสะสมมูลค่า

KAsset ส่ง K-USXNDQ-A(A) เพิ่มทางเลือกสะสมมูลค่า คว้าโอกาสตามดัชนี NASDAQ 100 เริ่มเสนอขายตั้งแต่ 22 ส.ค.นี้

บลจ.กสิกรไทย ออก 2 กองทุนตราสารหนี้ตปท. ชูยีลด์สูงสุด 1.8%

บลจ.กสิกรไทย ออก 2 กองทุนตราสารหนี้ตปท. อายุ 6 เดือน และ 1 ปี ชูผลตอบแทน 1.6-1.8% เปิดขาย 17-22 ก.ค.นี้

KAsset เปิดขาย 3 กองทุนใหม่ ชูยีลด์สูงสุด 2%

KAsset เปิดขาย 3 กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่ อายุ 3 ,6,12 เดือน ชูผลตอบแทน 1.6-2% ถึง 31 พ.ค.นี้

1 2 3 4