ILM ยังไหว! Pre Open แตะ 22.20 บาท เหนือจอง 1%

ILM ยังไหว! Pre Open แตะ 22.20 บาท เหนือจอง 1% มีราคาก่อนเปิดตลาด (Pre Open) 5 นาทีแรกอยู่ที่ 22.20 บาท เหนือจอง 1% จาก IPO ที่ 22 บาท โดยจำนวนหุ้นที่มีการซื้อขายก่อนเปิดตลาดประมาณ 3.36 ล้านหุ้น ด้านฝั่งซื้อ (Bid) ประมาณ 1.81 ล้านหุ้น ส่วนฝั่งขาย (Offer) ประมาณ 2.35 ล้านหุ้น โดยมี บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน