KAsset เปิดขาย 2 กองทุนใหม่ถึง 1 ต.ค.นี้

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ 6 เดือน และ 1 ปี ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.60% - 1.85% ต่อปี เปิดเสนอขาย 25 กันยายน - 1 ตุลาคมนี้

1 2 3 15