บลจ.ยูโอบีฯ เปิดขายกอง UDBC3Y3 ถึง 2 ส.ค.นี้

บลจ.ยูโอบีฯ เปิดขายกอง UDBC3Y3 ลดเสี่ยงขาดทุนจากเงินต้น -สร้างผลตอบแทนในตราสารหนี้/Derivatives วันที่ 24 ก.ค.-2 ส.ค.62