บลจ.แอลเอชฟันด์ เปิดกองใหม่ขายถึง28 มี.ค.

บลจ.แอล เอช ฟันด์ เปิดขายกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) ในวันที่ 20-28 มี.ค.60