หุ้นร่วงวันบาทแข็ง

ความไม่สมเหตุสมผลของตลาดหุ้นยังคงดำเนินต่อไปวานนี้ แม้ว่าจะมีความพยายามหาเหตุผลมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม

1 2 3