“ธพว.” ออกมาตรการด่วน พักหนี้-สินเชื่อฉุกเฉิน ฟื้นฟูกิจการ อุ้มเอสเอ็มอี ประสบภัยน้ำท่วม

“ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” ออก 2 มาตรการด่วน พักหนี้-สินเชื่อฉุกเฉิน ฟื้นฟูกิจการ อุ้มเอสเอ็มอี ประสบภัยน้ำท่วม